Reviews

conf. univ. dr. Diana Câmpan

Ştefan Balog promovează arta de sinteză şi de graniţă totodată, reuşind să cuprindă, în mod paradoxal, aproape toate dimensiunile imaginarului, sincronic şi diacronic. La o simplă încercare de a-i defini logaritmul creativ, nu poţi să nu constaţi că tehnicile mixte frumos dezvăluie o faţă ascunsă a principiului creaţiei: între luxurianţa imaginii şi conştiinţa degajată de orice inhibiţii, Ştefan Balog găseşte liantul perfect armonic. Care este acesta? Suprapunerea până la confuzie a realului pe care, prea grăbiţi, îl traversăm fără să-l pricepem ca esenţă şi, pe de altă parte, dorinţa infinită a iubitorului de frumos de a se înălţa în sfera catharsis-ului spre a evada din cotidianul banal.
conf. univ. dr. Diana Câmpan

Ştefan Balog promotes the synthesis, but also the boundary art, paradoxically managing to include almost all dimensions of the imaginary, synchronic and diachronic. In a simple attempt to define his creative logarithm you can detect that the mixed techniques reveal a hidden face of the creation’s principle: amid the luxuriance of the image and the conscience cleared of any inhibitions, Ştefan Balog finds the perfect harmonic binder. What is that? The overlap of reality until confusion, which, in our haste we cross without fully understanding its essence and, on the other hand, the infinite desire of the aesthetic lover to ascend in the sphere of the catharsis to escape from the daily prosaic.
conf. univ. dr. Diana Câmpan


Ioan Hădărig, Art Director of Inter-Art Foundation

Construcţia elaborată, obiectivă şi metaforică în acelaşi timp, predilecţia spre interiorizarea demersului plastic dar şi o anume incursiune în abstract, conturează grafic plasticitatea imaginilor propuse.  Alternanţa dintre dimensiunea închisă şi deschisă a spaţiului compoziţional, detaşarea uneori de metaforic şi de construcţia unei imagini paralele, rămân cateva dintre caracteristicile unei grafici inedite ca exprimare plastică, şocante ca mesaj interior. Ştefan Balog este un artist al tăcerii interioare. Picturile lui Ştefan Balog sunt o metaforă de lumină şi culoare. Sunt acel spaţiu al sufletului şi al inimii, dincolo de pânza albă, un spaţiu imaginar, o lume ireală dincolo de fantastic … Lucrările lui şochează, atrag atenţia şi se impun …
Ioan Hădărig, Director artistic al Fundaţiei Inter-Art

The elaborated, objective construction and metaphorical in the same time, the predilection for the understanding the plastic arts intervention, but also a certain foray in the abstract world, outlines graphically the plasticity of the proposed images. The alternation between the closed and opened dimension of the compositional space, the escape somethimes from the metaphorical and the construction of a simultaneous image, remain the few characteristics of an original graphics as a plastic expression, shocking as an interior message. Stefan Balog is an artist of the interior silence. Ştefan Balog`s paintings are a metaphore of light and colour. It is that necessary space of the soul and heart from the other side of the white canvas, an imaginary space, sometime of the unreal world after the fantastic… His works shock, keep attention and impose  themselves  …
Ioan Hădărig, Art Director of Inter-Art Foundation