REGULAMENT DE APLICARE

Proiectul propune un workshop profesionist pentru artiști fotografi dornici să experimenteze ”fenomenul inter-art” de la Aiud, ORAȘ AL ARTELOR.

Perioada

10-16 iulie 2017

Condiții de participare

Workshopul se adresează artiștilor fotografi din lumea întreagă. Vârsta minimă 18 ani. Nu se fac deosebiri pe bază de sex, religie, naţionalitate sau apartenenţă politică.

Tematica

”TRINITAS LUCAEM”. Oglinzile Aiudului vs. oglinzile fotografiei.

Eveniment de investigație și creație fotografică ce propune fiecărui participant trei direcții/teritorii ale aventurii fotografice plenare.

 1. Prima direcție invită/provoacă participanții să descopere –sub auspiciile identității fotografice personale- repere ale Aiudului ce nu se dezvăluie în cotidian, repere aflate în intervalul dintre moștenirea istorică/culturală și prezentul exercitat în social-culturalul instanțelor de localizare contemporană.
 2. A doua direcție invită pe fiecare participant să cutreiere împrejurimile și vecinătățile Aiudului și să descopere, să releveze și să prezinte prin imagini fotografice aspecte fondatoare și exercitatoare ale realităților multiculturale ce generează bogăția existențială a ținuturilor aiudene.
 3. A treia direcție invită și provoacă fiecare participant ca în perioada workshopului să genereze imagini fotografice aflate sug genericul totalei libertăți de creație și expresivitate personală, astfel încât să se constituie în actor plenar la configurarea stării de excelență și de moștenire culturală al Aiudului artistic.

Pe perioada workshopului se prevede ca atât participanții cât și invitați dedicați să prezinte conferințe și să propună ateliere revelatoare pentru exercițiile de discurs și demers prezente în fotografie de la cea istorică la cea contemporană și experimental-anticipativă.

Înscriere / mapa de prezentare

Artiştii fotografi care doresc să aplice vor trimite mapa de prezentare până cel târziu în data de 20 mai 2017, orele 12:00 prin email:
- la adresa info@inter-art.ro
- subiect email: workshop de arta foto aiud
- marime maximă email: 8 mb.
                /* dacă înscrierea dvs. nu a fost confirmată in max. 4 zile vă rugăm să ne contactaţi pe email.
                Reclamaţii ulterioare nu sunt acceptate.

Mapa de prezentare va conține

 • Formularul de înscriere completat (se poate descărca de pe pagina Fundaţiei “Inter-Art”: www.inter-art.ro sau se poate cere prin email).
 • CV-ul a artistului;
 • 5 fotografii *

/* Latura  mare  a fotografiei  trebuie sa aiba  minimum  1.000 de  pixeli  si  maxim  1.500px  (maxim  1MB marime fisier, recomandat!), iar rezolutia trebuie sa fie de 72 dpi (RGB). Fiecare fotografie va trebui sa fie in format JPG (cu extensie .jpg sau .jpeg).
Vă rugăm NU trimiteți mai multe fotografii.Înscrierile / mapele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Selectarea participanților

Un juriu va alege artiștii care vor participa  la Workshopul de artă fotografică INTER-ART Aiud -2017.
La selecție se va ține cont îndeosebi de valoarea artistică. Juriul are dreptul de a accepta sau respinge aplicațiile pe baza prezentului regulament. Hotărârile luate sunt definitive. Nu sunt admise contestaţiile.

Taxe

NU exista taxă de participare. Artiştii vor suporta cheltuielile de călătorie.

Se asigură gratuit

 • cazare şi trei mese pe zi pentru fiecare artist. Organizatorii pot asigura meniu pe bază de carne sau vegetarian (nu se asigură meniu particularizat);
 • costurile de imprimare a fotografiilor selectate;
 • costurile de înrămare a fotografiilor selectate;
 • albumul taberei.

IMPORTANT

Se acceptă doar participarea pe toată durata workshopului.

Program general

10 iulie 2017       -     Data sosirii artiştilor
14 iulie 2017       -      Selecția lucrărilor
15 iulie 2017       -     Expoziție de închidere
16 iulie 2017       -     Data plecării artiştilor

Lucrările participanţilor

Artiştii au obligaţia de a prezenta pentru selecţie un număr de 15-25 de fotografii în format digital create pe perioada workshopului.  Fotografiile inscrise pot fi editate (postprocesate) astfel: luminozitate, contrast, saturație, nivele de culoare și crop. Nu se pot adauga sau elimina elemente din imagine. Nu sunt acceptate lipirea sau suprapunerea  mai  multor  fotografii  (colajul).  Orice  alt  procedeu  de prelucrare în  afara  de  cele enumerate mai sus va duce la descalificarea imaginii respective.

Juriul

Un juriu va alege 3 fotografii de la fiecare participant, câte una la fiecare categorie tematică propusă.
Lucrările vor intra în patrimoniul organizatorilor.
La finalul workshopului se va organiza o expozție, iar ulterior se va publica un album.

Drepturile de autor

Fotografiile realizate trebuie să respecte legea drepturilor de autor. Participanții trebuie să fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor prezentate.
Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private doar dacă au fost realizate într-un spaţiu public şi dacă acestea nu lezează drepturile persoanei la viaţa privată.
Participanţii cedează organizatorilor dreptul de a le reproduce fotografiile în albumul proiectului şi în materiale editate în scopul promovării evenimentului pe termen nelimitat.
Participanţii se obligă să nu utilizeze aceste fotografii in alte expoziţii sau concursuri. Toate drepturile de autor ramân în posesia autorilor.

Nu se acceptă menționarea pe lucrare a numelui autorilor. Organizatorii garantează menţionarea numelui fotografilor și țara de origine alături de lucrările reproduse de fiecare dată când vor expune/utiliza aceste fotografii.

Nu vor fi acceptate fotografii care

 • Conţin orice formă de violenţă;
 • Prezintă încălcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta poate fi încălcată;
 • Prezintă consum de droguri ilegale;
 • Promovează discriminarea de orice natură;
 • Au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 • Pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei întreprinderi;
 • Sunt protejate de drepturi de autor care nu aparţin concurentului;
 • Conţin materiale publicitare.

Clauze finale

Simpla participare la acest workshop implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de
către orice participant a prevederilor şi aplicării prezentului regulament în ceea ce priveşte proiectul.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica acest regulament când şi de câte ori este necesar, obligându-se să aducă la cunoştinţă acest lucru participanţilor.

Coordonare artistică
Dorel Găină, prof.univ.dr.
Ioan Hădărig, director artistic Fundația „Inter-Art” Aiud

Coordonator proiect
Stefan Balog, preşedinte Fundația „Inter-Art” Aiud

Coordonare organizatorică
Robert Lixandru, secretar general Fundația „Inter-Art” Aiud
Zoltan Balog, vicepreşedinte Fundația „Inter-Art” Aiud
Andrei Bako, vicepreşedinte Fundația „Inter-Art” Aiud

Workshop Subscription

download the entry form (DOC)

Subscription / portfolio

The photographers who wish to attend the workshop will send a portfolio until the 20th of May 2017, 12 AM by email:
- At info@inter-art.ro
- Email subject: workshop of photographic art Aiud
- Email size: max. 8 Mb.
                /* if your subscription are not confirmed in max. 4 days please request by email.
                Further claims are not accepted.

The portfolio will contain

 • - The entry form completat
  (which can be downloaded from the “Inter-Art” Foundation’s web page or can be requested by email).
 • the artist’s CV;
 • 5 photos *

/* The large side of the photo must have minimum 1.000 pixels and maximum 1.500 pixels (maximum 1MB file recommended!), and the resolution must have 72 dpi (RGB). In order to be registered in the contest each photo must be JPEG (with the extension .jpg or .jpeg).
Please do not send more photos. Incomplete subscriptions / portfolios are not accepted.

Workshop Regulations

The project proposes a professional workshop for photographers willing to experience the “inter-art phenomenon” from Aiud, CITY OF ARTS.

Workshop period

10-16 July 2017

Conditions of participation

The workshop is open to photographers from all over the world. The minimum age is 18. There are no differences based on sex, religion, nationality or political affiliation. Minimum English language required.

Thematic of workshop

”TRINITAS LUCAEM”. The mirrors of Aiud versus the mirrors of photography.

An event of photographic investigation and creation which propose to each participant three directions/territories of photographic adventure.

 1. The first direction invite / challenges the participants to discover under the auspices of personal photographic identity – landmarks of Aiud which are not revealed everyday, landmarks between historical/cultural heritage interval and the present through the social/cultural procedures of contemporary localization.
 2. The second direction invite each participant to walk around the surroundings and neighborhoods of Aiud and to discover, reveal and to present through images founding and exercising aspects of the multicultural realities, which generates the existential wealth of the lands of Aiud.
 3. The third direction invite and challenges each participant that during the workshop to create photographic images under a total freedom of creation and personal expressivity, this way to become a plenary actor, configuring the state of excellence and cultural heritage of the artistic Aiud.

During the workshop it is planned that the participants as well as the invited guests to present conferences and to propose revealing themes of the historical photography till the contemporary one.

Subscription / portfolio

The photographers who wish to attend the workshop will send a portfolio until the 20th of May 2017, 12 AM by email
- At info@inter-art.ro
- Email subject: workshop of photographic art Aiud
- Email size: max. 8 Mb.
           /* if your subscription are not confirmed in max. 4 days please request by email.
           Further claims are not accepted.

 The portfolio will contain

 • The entry form (which can be downloaded from the “Inter-Art” Foundation’s web page: www.inter-art.ro, or can be requested by email);
 • the artist’s CV
 • 5 photos *

/* The large side of the photo must have minimum 1.000 pixels and maximum 1.500 pixels (maximum 1MB file recommended!), and the resolution must have 72 dpi (RGB). In order to be registered in the contest each photo must be JPEG (with the extension .jpg or .jpeg).
Please do not send more photos. Incomplete subscriptions / portfolios are not accepted.

Selection of the participants

A jury will choose the artists who will participate at the”Inter-Art” workshop of photographic art Aiud 2017. At the selection first of all the artistic value will be taken into account. The jury has the right to accept or to reject the applications based on the regulation. The decisions are definitive. Appeals will not be accepted.

Fees

NO participation fee. The artists will support their travel expenses.

We provide for free

 • Accommodation and three meals a day. The organizers can provide either meals based on meat or vegetarian (no individualized menus provided);
 • printing the selected photos;
 • framing the selected photos;
 • the workshop album.

IMPORTANT

The participation is accepted only for the whole period of the residency.

General program

10th July 2017     -     Arrival of artists
14th July 2017     -     Selection of the photos
15th July 2017     -     Final exhibition
16th July 2017     -     Departure of artists

Participant’s photos

The artists must present for the selection 15-25 digital photos created during the worshop. The submitted photos can be edited (post-processed) this way: luminosity, contrast, saturation, color balance, crop. Elements from the photo cannot be added or removed. It is not accepted to stick or overlay multiple photos (collage). Any other processing beside those mentioned above will disqualify the image.

The jury

A jury will choose 3 photos from each participant, one at each proposed thematic. The photos will be part of the organizer’s patrimony.
At the end of the workshop an exhibition will be organized, and after an album of the workshop will be published.

Copyright

The taken photos must respect the copyright law. The participants must own all the rights to the presented works . Photos with private persons will be accepted only if were taken in public space and do not violate the right to privacy.
The participants give to the organizers the right to reproduce their photos in the workshop album, the promoting materials of the event indefinitely.
The participants agree not to use these images in other exhibitions or contests. It is not accepted mentioning the author’s name on the photos.

The organizers guarantee the mentioning of photographers and their country next to the reproduced photos each time they will be exhibited.

Won’t be accepted photos which:

 • contain any form of violence;
 • show the breaking of law or any other way this can be broken;
 • present illegal drug use;
 • promote discrimination in any way;
 • have an offensive, abusive, indecent, slanderer or obscene character;
 • can harm a person, a business or an enterprise;
 • hold the copyright which do not belong to the applicant;
 • contain advertising materials.

Final terms

The simple participation at this workshop involves the full and unconditional knowledge and acceptance of present regulation of the workshop by each participant.

The organizers have the right to change this regulation when and how many times is necessary, informing instead the participants about the changes.

Artistic coordinators
Dorel Găină, prof.univ.dr.
Ioan Hădărig, art director „Inter-Art” Foundation Aiud

Project coordinator
Stefan Balog, president „Inter-Art” Foundation Aiud

Organizational coordinators                       
Robert Lixandru, general secretary „Inter-Art” Foundation Aiud
Zoltan Balog, vicepresident „Inter-Art” Foundation Aiud
Andrei Bako, vicepresident „Inter-Art” Foundation Aiud

Înscriere

descarca formularul (DOC)

Înscriere / mapa de prezentare

Artiştii fotografi care doresc să aplice vor trimite mapa de prezentare până cel târziu în data de 20 mai 2017, orele 12:00 prin email:
- la adresa info@inter-art.ro
- subiect email: workshop de arta foto aiud
- marime maximă email: 8 mb.
                /* dacă înscrierea dvs. nu a fost confirmată in max. 4 zile vă rugăm să ne contactaţi pe email.
                Reclamaţii ulterioare nu sunt acceptate.

Mapa de prezentare va conține

/* Latura  mare  a fotografiei  trebuie sa aiba  minimum  1.000 de  pixeli  si  maxim  1.500px  (maxim  1MB marime fisier, recomandat!), iar rezolutia trebuie sa fie de 72 dpi (RGB). Fiecare fotografie va trebui sa fie in format JPG (cu extensie .jpg sau .jpeg).
Vă rugăm NU trimiteți mai multe fotografii.Înscrierile / mapele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Contact

Informaţii suplimentare
Stefan Balog: +4 0723 969 911
Zoltan Balog: +4 0744 859 972
Andrei Bako: +4 0765 268 195

info@inter-art.ro

InterArtAiud

Contact

For further information, please call
Stefan Balog: +4 0723 969 911
Zoltan Balog: +4 0744 859 972
Andrei Bako: +4 0765 268 195

or write to info@inter-art.ro

InterArtAiud